Samarbete för innovationer och hållbarhet

Innoverande städer och samhällen är stödjare och pådrivare av nytt tänkande – föregångare för förändring. Innostäderna skapar möjligheter för stadsutvecklare, företag och forskare att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.

Målet för Innostäder-helheten är att stärka stadsregionernas kompetens och samarbete, att skapa innovations- och försöksmiljöer och nya ekosystem för affärsverksamhet på internationell nivå. Tillsammans skapar vi ett Finland som är världens innovativaste land.

INNOSTÄDER

Bakgrundsinformation om oss

Staten har ingått långsiktiga avtal med Innostäderna om inriktning av FUI-finansiering för att stärka globalt konkurrenskraftiga ekosystem.

Genomförandet sker i huvudsak med resurser för hållbar stadsutveckling under EU:s programperiod 2021-2027.

Med avtalen utvecklar man ekosystem för innovationsverksamhet, det vill säga täta samarbetsnätverk, stärker kompetensspetsar samt ökar FUI-verksamhetens effekter. Samtidigt samlas forskning och nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster, där olika aktörer kompletterar varandra.

Vad?

Städerna fungerar som platser där samhälleliga lösningar kommer till, tas i bruk och utnyttjas.

Vem?

Innostäderna omfattar alla finländska universitets- och universitetscenterstäder. Vi behöver innovationsmakare, med vilka vi genom samarbete kan lösa den globala hållbarhetskrisen samt nuvarande och kommande utmaningar i det finländska innovationssystemet.

Hur?

I Innostäderna styrs EU:s, statens och städernas projektfinansiering till noggrant utvalda objekt, såsom ny teknologi, klimatneutralitet och högklassig kompetens.

Nyheter runt om i Finland

Till evenemangen är alla välkomna som är intresserade av Innostädernas verksamhet och innovationsekosystem.

Teman

Innostäderna genomför utvecklingsprojekt under temana hållbar omställning, digitalisering och ny teknologi samt hälsa och välfärd. Projekten är förenliga med ekosystemavtalen som städerna ingått och i dem betonas städernas egen spetskompetens.
Därtill vill man föra samman olika städers styrkor i teman med ledningsansvar som finansieras separat. Projekt med ledningsansvar behövs för att kunna stödja kompetensområdesnätverk och uppkomsten av internationellt intressanta helheter.

female carpenter in the workshop

STÄDER

16 ekosystemavtal

Städerna fungerar som plattformar för kompetens, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt för investeringar som är viktiga med tanke på framtiden. För att främja verksamheten har städerna ingått ekosystemavtal med staten. Klicka på städerna på kartan!