Vasa

Utvecklingsspetsar i innostad Vasa är hållbara och smarta energisystem.

Vasas energiteknologikluster är starkt exportdrivet och exportförsäljningen täcker hela 30 procent av hela Finlands energiteknologiexport. Vasa stads och regionens mål är att hålla sig på europeisk nivå som ett betydande innovationskluster inom energiteknologi och att ytterligare öka sin tyngd fram till år 2030.

Vasa stad har också förbundit sig till målet att sträva efter klimatneutralitet under 2020-talet. För att målet ska nås krävs tätt samarbete med industrin samt pilotering och ibruktagande av nya teknologier och lösningar.

Inom ramen för ekosystemavtalet fokuserar man i synnerhet på utveckling av innovationsekosystemet, Invest In och systemnivåns exportfunktioner, digitalisering och cirkulär ekonomi samt experter och kompetensutveckling.

EnergyVaasa-ekosystemets spetskompetens består av smarta elnät, offshoreindustrins lösningar, hållbar energiproduktion, energieffektivitet och energilagring.

Regionutveckling och stadspolitik | Vasa

Vasas ekosystemavtal (på finska tem.fi) 

Kontaktuppgifter:

Strategi- och områdesservicechef Suvi Aho, 050 326 8877, suvi.aho@vaasa.fi
Program Director Sabina Storbacka, 044 7809 096, sabina.storbacka@merinova.fi