Finansiering

Innovativa städer och samhällen som helhet stöder universitets- och universitetscenterstädernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och genomför samtidigt hållbar stadsutveckling enligt EU:s mål.

Av regionala utvecklingsfondens medel har 8 % anvisats för hållbar stadsutveckling under EU:s programperiod 2021-2027.

Målet med projektfinansieringen är att stärka kompetensen både i och mellan städerna och att utveckla internationellt intressanta innovationsplattformar.

Ekosystemavtal

Innostäderna beslutar om projekt som finansieras. Landskapsförbunden ansvarar för beviljandet av finansiering. Utlysningsannonserna publiceras i EURA-systemet och på webbplatsen Strukturfonder.

EU, staten och städerna finansierar tillsammans förverkligandet av ekosystemavtalen. Projekten får finansiering huvudsakligen ur EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Merparten av finansieringen utgörs av Eruf-finansiering för hållbar stadsutveckling och annan offentlig finansiering, som under programperioden 2021–2027 uppgår till totalt cirka 150 miljoner euro. För år 2022 beviljade statsrådet finansiering ur programmet Ett förnybart och kompetent Finland totalt cirka 21,6 miljoner euro för genomförande av ekosystemavtal och cirka 13 miljoner för år 2023.

För att stödja målen i ekosystemavtalen kan också ESF+- eller FRO-utlysningar öppnas.

Se också:
Yksityinen rahoitus Innokaupunki-hankkeissa

Teman med ledningsansvar

Temana med ledningsansvar är nationellt intressanta teman som förenar städernas styrkor.

Projekt enligt teman med ledningsansvar stöder nätverk som förenar stadsregionernas kompetensområden och uppkomsten av internationellt intressanta helheter.

Nästa finansieringsutlysningen ordnas våren 2024.

Den första finansieringsutlysningen ordnades sommaren 2022. Ansökan om ledningsansvar (eura.fi)

Finansieringen för projekt med ledningsansvar förmedlas av Birkalands förbund.

Innovations- och kompetensnätverk

Under helheten Innoverande städer och samhällen hör förutom Innostädernas ekosystemavtal också Erufs nationella innovations- och kompetensnätverkstema. Syftet är att förbättra forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörernas beredskap att planera och genomföra överregionala projekt som eftersträvar omfattande kommersialisering av innovationer. Det är frågan om innovations-, utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs i tätt samarbete med näringslivet.

Projektutlysningarna för innovations- och kompetensnätverkstemat är öppna för alla.

EU och staten finansierar utvecklingen av innovations- och kompetensnätverk med cirka 27 miljoner euro. Statsrådet har delat ut cirka 6,9 miljoner euro för genomförande av det nationella Innovationer och kompetens-nätverket.

Följande ansökningsomgång gällande beredningsprojekt för innovations- och kompetensnätverk pågår som bäst. Då finansieras 50 000 euros beredningsprojekt som förbereder för den egentliga utlysningen. Preliminär tidpunkt för den egentliga utlysningen är sommaren 2024.


Utlysningsannons (på finska eura2021.fi)


Innovations- och kompetensnätverk-temat (strukturfonder.fi)