Joensuu

Prioriteringar i Innostad Joensuu är skogsbioekonomi och fotonik.
Skogsbioekonomi

Joensuuregionens starka kompetens och utvecklingspotential inom bioekonomi koncentreras i synnerhet till skogsbioekonomi. Kärnan för de nya innovationerna är cirkulär ekonomi och möjligheterna som skogen ger som helhet.

I programmet Skogshuvudstaden Joensuu, som lanserades i september 2023, ingår som konkurrensfaktorer tvärgående utbildning och forskning inom skogsbranschen samt livskraftiga skogar och mångsidig företagsverksamhet. Även intelligent skogsbruk samt samarbete och nätverk är konkurrensfaktorer som identifierats i programmet. Europeiska skogsinstitutet EFI:s huvudkontor har fungerat i Joensuu redan i 30 år och i regionen verkar cirka 600 företag inom den skogsbioekonomiska branschen. Joensuus skogsbioekonomikluster erbjuder cirka 6000 arbetsplatser, av vilka 600 i expert- och utvecklingsuppgifter. Experter inom skogsbranschen utbildas på tre olika utbildningsnivåer, från skogsfackmän till doktorer. Målet för ekosystemavtalet är att ytterligare förtäta samarbetet mellan företagen och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

Toppkompetensen i regionens företag koncentreras speciellt på hållbar användning av skogar och utvecklingen stöds till exempel med hjälp av nya teknologier, digitalisering och fotonik. Skogskompetensen i Joensuu levererar lösningar bland annat för anskaffning av skogsdata, förvaltning av skogstillgångar, förebyggande av skogsbränder samt tillvaratagande av skogsbaserat material. Även skogs- och trävaruindustrin samt maskin- och anordningstillverkningen är betydande delar av regionens skogsbioekonomikluster. Ny tillväxt söker man till exempel i naturbaserade lösningar som utvecklas för kosmetika och livsmedelsindustrin samt i rekreationsanvändning av skogarna.

Läs mera:

Forest Joensuu-nätverket (på finska/engelska)

Europas skogshuvudstad Joensuu (på finska)

Skogshuvudstaden Joensuu-programmet

Business Joensuus tjänster för aktörer inom skogsbioekonomi


Fotonik

Joensuu är ett av Europas ledande fotonikcenter och den snabbt växande branschens potential är betydande i regionen. Specialkompetensen inom fotonik koncentreras i regionen på mikro- och nanofotonik samt på hyperspektral avbildning, vars tillämpningar utnyttjas till exempel i skärmar för förstärkt verklighet och olika mobila enheter.
I Joensuu har ett betydande kluster av fotonikaktörer tillkommit. Europeiska optiksällskapet samt Photonics Finlands huvudkontor finns i Joensuu. Photonics Center Oy som finns på Östra Finlands universitets campus betjänar företag inom fotonikbranschen med produktutveckling och marknadsetablering. I Joensuu fungerar också Östra Finlands universitets fotonikforskningscentral, som ingår i Finlands Akademis flaggskepp PREIN. Forskning inom fotonik har bedrivits i Joensuu redan sedan år 1970. I yrkeshögskolan Karelias lokaler finns ett högklassigt precisionslaboratorium som svarar mot fotonikens specialkrav.

Läs mera:
Business Joensuus tjänster för aktörer inom fotonik

Utveckling av prioriteringarna

Utvecklingen av prioriteringarna styrs i Photonics Joensuu- och Forest Joensuu-nätverken. Den praktiska verksamheten i nätverken styrs av arbetsgruppen Innovation Joensuu, som hör till näringslivsalliansen som ska bildas som en åtgärd enligt ekosystemavtalet. Förutom Joensuu stad förverkligas de praktiska åtgärderna enligt ekosystemavtalet av regionala samarbetspartner; Business Joensuu, Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Karelia och Naturresursinstitutet.

Tutustu Innokaupunki Joensuuhun (joensuu.fi)
Bekanta dig med Innostaden Joensuu


Joensuus ekosystemavtal (tem.fi)

Kontaktuppgifter:
Kanslichef Jenni Jokela, jenni.jokela@joensuu.fi, 050 380 3552
Servicedirektör Pauliina Pikkujämsä, pauliina.pikkujamsa@businessjoensuu.fi, 040 743 4362