Danskarna är duktiga på innovationspolitiska val, casting och branding

Innostäderna gjorde en studieresa till Danmark 23-25.1. Vårt sällskap bestod av cirka tjugo personer som representerar utvecklingsbolag, högskolor, landskapsförbund samt arbets- och näringsministeriet och Business Finland. Varmt tack till alla deltagare!

Danmark är för närvarande ledande i EU:s Innovation Scorebord-klassificering, tätt följt av Sverige, Finland, Holland och Belgien. I Danmark har redan ett tjugotal år rått konsensus om att öka FoUI-utgifterna till 1 % av bruttonationalprodukten och den privata sektorns FoUI-investeringar har placerat sig på BNP-nivån 2 %. I Finland siktar man som bekant på ett mål om 4 %, vilket består av 1,2 % av BNP för offentliga och 2,8 % av BNP för privata FoUI-investeringar.

Danmark bestämde sig år 2019 att minska radikalt på antalet innovationskluster (då 40-60 runt om i Danmark) och att ändra valet och finansieringen av kluster till top down-statsstyrda. Just nu är antalet kluster 14. Det här var en tydlig lärdom: i Danmark har man vågat göra val i fråga om innovationsspetsarna. Både den regionala och den centraliserade modellen har sina fördelar och utmaningar.

Vi besökte två kluster och hörde om utvecklingsarbete av ekosystemtyp i klustren MADE Manufacturing Academy of Denmark och Clean – The Danish Water and Environmental Cluster. Klustren får per år 21,5 miljoner euro var och de ska dela med sig minst hälften av finansieringen till högskolor och företag. Klustren utses för fyra år åt gången.

Bilden ger en beskrivning av MADE-klustrets funktioner: utifrån industrins utmaningar och forskningsinstitutionernas kompetens uppstår pilotprojekt och mera omfattande ibruktagande av lösningar:

Vi besökte också Food Nation och Digital Hub, vilka sysslar med marknadsföring och varumärkesarbete. Antalet liknande aktörer är sammanlagt fem i Danmark och på sätt och vis fortsätter de där klustren slutar: man koncentrerar sig på branding, stödjande av export och byggande av ett enhetligt landsvarumärke för branschen.

Deltagarna i studiebesöket var imponerade av danskarnas förmåga att förankra varumärket, casta och branda, samt den höga klockfrekvensen: lösningar börjar aktivt erbjudas till utlandet under varumärkesparaplyet, fastän enskilda tjänster och produkter inte skulle vara helt slutförda och finslipade. Det här vill man ta med sig till Finland, det vill säga samarbete ska ge fart och enskilda organisationers interna inlärningskurvor bör bli mycket kortare bland annat i fråga om internationalisering.

På Business Finlands kontor i Danmark fick mycket god vägkost och information om den danska marknaden. Det lönar sig för finländarna att börja följa sidan www.marketopportunities.fi, där det finns mycket information om marknadsmöjligheterna runt om i världen. <Tveka inte att ta kontakt med Business Finland gällande dessa möjligheter.

Man önskade få en fortsättning på studiebesöket och koordineringen börjar fundera på följande eventuella studiebesök nästa vinter. Önskemål och idéer om den får gärna läggas fram!

Kommentarer på Youtube: (Välj svensk text)

Head of RDI & Global Engagement Johanna Krappe, Turku University of Applied Sciences.
Development Manager Elina Koivu and Development Director Hannemari Niemi, Into Seinäjoki.
Ecosystem Lead Aki Parviainen, Business Finland.
Director Harri Ojala, Business Tampere

Presentationer:

TEM – Innocities intro
Danish Agency for Higher Education and Science
Copenhagen City
Manufacturing Academy of Denmark
University of Copenhagen Lighthouse
CLEAN – the Danish Water and Environment Cluster
Digital Hub Denmark
Business Finland, Denmark