Sport Finlands vision: Finland har bäst forsknings- och businesskompetens inom motion och välbefinnande

Jyväskylä, Lahtis och Kuopio har bildat Sport Finland-nätverket, som stärker utnyttjande av data och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom nämnda branscher.

Minskad motion är exempel på ett samhällsproblem som väcker diskussion och som den offentliga sektorn försöker lösa genom samarbete över sektorsgränserna.

En vändning mot en mera hälsosam vardag kan vara möjlig att hitta i data om motion, idrott, hälsa och välbefinnande samt därtill anknuten forsknings- och affärsverksamhetspotential. Jyväskylä, Lahtis och Kuopio har bildat Sport Finland-nätverket, som stärker utnyttjande av data och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inom nämnda branscher.

– Sport Finland-städerna förenas av en passionerad vilja att föra det finska kunnandet ut i världen. Avsikten är att öppna marknaden för inhemska företag, så att de får demonstrera sina tjänster. Vi öppnar fönster och skapar förtroendefulla kontakter ute i världen, berättar projektchef Nina Rautiainen från Business Jyväskylä.

Framför allt vill man utnyttja data om välbefinnande på fenomennivå. Till exempel har motion bland skolelever följts upp genom nationella Move!-mätningar. För att observera och verifiera motionsvanorna behövs forskning.

– Även företagen behöver en bekräftelse på att en viss produkt träffar ett äkta behov, konstaterar Rautiainen.

Kuopio stads idrottsplatsplanerare Ilja Venäläinen säger att utnyttjandet av motionsdata är förknippat med en del problempunkter som kräver lösningar.

– Vi måste hitta ett datasäkert sätt inom den offentliga sektorn att utnyttja information som företagen samlat in. Vi utarbetar tydliga regler och en handbok för dataanvändning inom innovationsverksamheten.

Idrottsstäderna slår sig samman


Jyväskylä har en lång historia när det gäller att bygga upp förebyggande välbefinnande och forskningskompetens gällande motion och idrott. Också Lahtis och Kuopio är starka idrottsstäder med lång erfarenhet av vintersportsgrenar och stora investeringar i idrottsplatser och -evenemang.

Varje stad har i nätverket ett eget ansvarsområde baserat på sina egna styrkor. Jyväskylä börjar bygga det nationella nätverket, Kuopio fokuserar på utveckling av möjligheterna med välbefinnandedata och Lahtis på främjande av internationalisering.

Det primära målet för Sport Finland-samarbetet är att åstadkomma tillväxt inom affärsverksamhet och internationalisering genom att sammanföra inhemska nätverk. Kraften i det inhemska samarbetet uppkommer för sin del av att resurser och nätverk delas. Jyväskylä har sina egna kontakter, Lahtis sina och så vidare.

– Genom att arbeta tillsammans är Finland starkare. Att jobba ensam leder inte till framgång. Genom nationellt samarbete kan vi främja hela Finlands konkurrenskraft. Vi är Sport Finland, inte enbart Sport Lahtis, säger utvecklingsdirektör Henna Eskonsipo-Bradshaw vid Lahtis stad.

Finlands rykte bär på internationella vatten


Hur skiljer sig Sport Finland till exempel från Team Finlands och Business Finlands internationaliseringsarbete?

– Just på grund av kopplingen till städerna. Städerna kan ge en avstampsgrund och hjälpa företag i hemlandet, berättar Nina Rautiainen.

Man vill också locka företag från utlandet till Finland, för här råder det brist speciellt på medelstora företag som sysselsätter experter.

Finlands rykte i världen baserar sig på varumärket Suomi – Finland, till exempel på att Finland är världens lyckligaste land. Enligt Rautiainen är det här den bästa reklamen för Finland. Finsk kompetens värdesätts, vilket också kom fram när Jyväskylä besökte fotbollsstaden Bilbao.

– Efterfrågan på kompetens i världsklass finns nog. Jyväskylä universitet hade att erbjuda lämpliga forskningsresultat som det fanns intresse för i Bilbao. Samarbetet har snabbt expanderat också till övriga sektorer och vi håller på och samlar företag med intresse för lösningar som gäller prestationsförmåga och idrottsteknologi till kommande träffar.

Internationell framgång betyder enligt Rautiainen att man måste ta sig ut i världen.

– Internationalisering sker inte enbart från hemlandet och det egna kontoret. Tillväxt kräver mod och ekonomisk risktagning. Och också ett nätverkskapital.

Ur Finlands nationalekonomiska perspektiv ligger framgångens kärna enligt Rautiainen i hur effektivt vi kan få små tillväxtföretag att bli större.

Att hitta nya källor för tillväxt är också ett av Innostäder-helhetens mål. Fastän verksamheten börjar med tre städer, vill vi att nätverket växer och utvidgas.

– Arbetsplatserna uppstår i växande företag, påminner Rautiainen.

Sport Finland

Genomförandetid: 1.4.2023 – 31.12.2024
Totala kostnader: 435 780 €
ERUF- och statsbidragsandel: 326 836 €


Kontaktuppgifter

Alisa Heikkinen
Projektchef, Sport Finland-nätverket
Jyväskylä stad
+358 406753066
alisa.heikkinen@jyvaskyla.fi

Juha-Matti Haapsaari
Projektchef, Sport Finland-nätverket
Lahtis stad
+358 44 482 6904
juhamatti.haapsaari@lahti.fi

Ilja Venäläinen
Planerare av idrottstjänster
Kuopio stad
044 718 2500
ilja.venalainen@kuopio.fi

Andra nationella nätverk inom motion och idrott

  • Lahti Region koordinerar ett nätverk av Finlands största evenemangsstäder.
  • Hhub är en sammanslutning och ett ekosystem för idrotts- och hälsofrämjande och välbefinnande, som samlar aktörer från hela Finland och världen.
  • LIUKAS är ett nationellt nätverk av idrottsteknologiska experter, idrottsföreningar och idrottsaktörer för gemensam utveckling, vars gemensamma mål är att få barn och ungdomar att motionera och att upprätthålla motionen som en bestående livsstil.

Innostäderna fick år 2022 två miljoner euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för överregionala teman med ledningsansvar.  Innostäderna genomför med stöd av EU hållbar stadsutveckling i Finland.  

Sport Finland är ett av Innostädernas sex ledningsansvarsteman. Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete och investeringar. Innostäderna stöder innovationer, tillämpar forskning och experiment. Innostäderna finns till för att skapa möjligheter för människor, företag och andra organisationer att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.

Fotograf: Hanna-Kaisa Hämäläinen