Mobila arbetsmaskiner i spetsen av utvecklingen genom samlad toppkompetens

Elektrifieringen av mobila arbetsmaskiner är en del av en omfattande omställning mot en industri och ett samhälle som bägge är klimatneutrala. De finska branschföretagen vill hållas med i den internationella kompetensen och i spetsen av utvecklingen. Plattformen för toppkompetens som Tammerfors universitet har utvecklat samlar forskning och nya innovationer inom branschen.

I Finland verkar flera föregångarföretag som tillverkar mobila arbetsmaskiner eller fungerar som teknologipartner till tillverkarna. Mobila arbetsmaskiner (off-road work machines) är arbetsmaskiner som går på hjul eller larvfötter och fungerar i utebruk till exempel i skogar, gruvor, hamnar och soptippar.

Branschen genomgår en omvälvning vad gäller elektrifiering och digitalisering, som inte bara är nödvändig utan också en enorm möjlighet för den finska arbetsmaskinsindustrin och för utvecklarna av teknologin.

– Elektrifiering är ett av de mest effektiva sätten att göra arbetet klimatneutralt, berättar professor Matti Vilkko från Tammerfors universitets enhet för automation och maskinteknik.

För mobila arbetsmaskiner används flera likadana metoder och teknologier som inom robotiken, och de mobila arbetsmaskinerna är också ett slags robotar.

Elektrifiering och digitalisering ger nya möjligheter. Elektrifiering innebär bland annat att tankarna för fossila bränslen ersätts med batteriuppsättningar.

– I en del tillämpningar är det möjligt eller till och med enklare att använda batterier och att ladda dem direkt i elnätet än att använda fossila bränslen. I många fall kräver användningen av en batteriuppsättning också utveckling av elnätet, till exempel i gruvor, konstaterar Vilkko.

I vissa objekt kan tillgängligheten till el vara svår.

– Då lönar det sig att fundera på väte och ammoniak som alternativa energikällor för framtida behov.

Kompetensnätverket stöder i praktiken hela branschen

Förnyelsearbetet behöver toppforskning inom branschen som stöd. I Tammerfors universitet har man utvecklat en toppkompetensplattform, Platform of Excellence, som sammanför den nyaste kompetensen och som enligt Vilkko är en förutsättning för att finska företag ska hållas kvar i spetsen för utvecklingen.

– När ett företag är global marknadsledare inom sin bransch, innebär det att företaget har utvecklat någonting och behärskar vissa saker bättre än andra. Att bevara positionen som marknadsledare kräver dock fortgående utveckling. Utöver att man klarar av basarbetet bra ska man kunna skapa ny och specifik kompetens på toppnivå.

Den finska branschen för mobila arbetsmaskiner är mycket betydande. I Finland fungerar branschföretagens SIX Mobile Work Machines-kluster, som har skapat en utvecklingsfärdplan med inriktning för framtidsutsikterna.

– Platform of Excellence är ett utmärkt verktyg för att föra saken vidare, berömmer Heini Wallander, som är kundrelationsansvarig hos Business Tampere.

Platform of Excellence samlar branschexperterna, vilket betyder såväl forskning, undervisning och forskningsapparatur. Nätverksbygget främjas med det tvååriga projektet för dubbel omställning för mobila arbetsmaskiner (SIX-PoE), som leds av Tammerfors högskolestiftelse och Business Tampere.

– Förutom inhemsk kompetens söker man i projektet internationella partner vid utländska universitet, berättar Wallander.

Från Finland har utöver Tammerfors universitet och Statens tekniska forskningscentral VTT redan nu deltagit bland andra Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, LUT-universitetet, yrkeshögskolan Savonia och Åbo yrkeshögskola samt Vasa universitet.

Projektet Dubbel omställning för mobila arbetsmaskiner (SIX-PoE) är ett av Innostädernas projekt med ledningsansvar. Heini Wallander från Business Tampere presenterade projektet vid ett evenemang i Seinäjoki.

Mycket samarbete i bakgrunden

I det nationella företagsklustret för mobila arbetsmaskiner pågår ett flertal forskningsprojekt. Ett nytt projekt tillför mervärde genom att främja nätverkets och ekosystemets verksamhet.

I bakgrunden finns enligt Heini Wallander en lång historia av företagens eget arbete och samarbetsutveckling, arbete stöttat av VTT samt bland annat också Business Tamperes tidigare projekt.

– För att branschens hela potential ska kunna utnyttjas och en omfattande dubbel omställning genomföras, bör hela Finlands nätverk och toppkompetens fås med.

Färdplanens offentliga sidor: https://www.six.fi/mobile-work-machines

Bild: Ponsse

Dubbel omställning för mobila arbetsmaskiner (SIX-PoE)
• Genomförandetid: 1.11.2022 – 31.10.2024
• Totala kostnader: 465 170 €
• Eruf-stöd och statligt stöd: 348 870 €

Kontaktuppgifter

kundrelationsansvarig Heini Wallander
heini.wallander@businesstampere.com
tfn 040 735 5177
Business Tampere

professor Matti Vilkko
matti.vilkko@tuni.fi
tfn 040 833 2830
Tammerfors universitet

Innostäderna fick år 2022 två miljoner euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för överregionala teman med ledningsansvar. Innostäderna genomför med stöd av EU hållbar stadsutveckling i Finland.

Dubbel omställning för mobila arbetsmaskiner är ett av Innostädernas sex teman med ledningsansvar. Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete och investeringar. Innostäderna stöder innovationer, tillämpad forskning och experiment.

Innostäderna finns till för att skapa möjligheter för människor, företag och andra organisationer att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.