BLOGI: Vauhtia vaikuttavuuteen

Johanna Leväsluoto, Kirsi Hyytinen, Katri Valkokari
08.02.2024 • Vaikuttavuus

Työkirja Innokaupunkien ekosysteemien vaikuttavuuden kirittämiseksi on julkaistu ja on aika ottaa kaupunkien kanssa yhdessä kehitetty vaikuttavuuden johtamisen työkalupakki käyttöön.Vuoden verran jatkunut hanke on ollut intensiivinen, innostava ja opettavainen. Vaiheita ja toimenpiteitä polun varrella on ollut monenlaisia: on syvennytty ekosysteemisopimuksiin ja haastateltu toimijoita Turusta Kajaaniin ja Rovaniemeltä Lappeenrantaan. Dokumenttien ja haastatteluissa tunnistettujen tarpeiden pohjalta on kehitetty mallia ja mittareita ekosysteemien vaikuttavuuden johtamiseen. Kehittämistyötä on tehty yhdessä kaupunkien kanssa, ja vuoden mittaan on tavattu useissa virtuaalisissa ja elävän elämän työpajoissa. Tulevaisuustutkan avulla tutkittiin muuttuvaa toimintaympäristöä, kiikaroitu ja annettu suuntaa pitkälle tulevaisuuteen.

Ja vaikka kaikki ei aina mennytkään niin kuin Strömsössä, on jatkuvan parantamisen hengessä kuultu toimijoita, muokattu mallia, reivattu suuntaa ja opittu yhdessä. Saadun palautteen perusteella toimijoille erityisen hedelmällistä on ollut tiivis vuoropuhelu ja yhteinen oppiminen muiden kaupunkien kanssa. Vaikuttavuusmallin kehittämistyötyöpajojen lisäksi yhteistä oppimista ja kokemusten vaihtoa on tapahtunut vaikuttavuusklinikoilla, joita vuoden aikana järjestettiin kaikkineen kahdeksan. Näillä klinikoilla jaettiin tietoa sekä teorian että käytännön kautta ekosysteemien onnistumisen kulmakivistä: yhteisen vision rakentamisesta jatkuvuuteen ja arvon jakamiseen toimijoiden kesken.

Hankeen aikana on ollut paljon vuorovaikutusta ja yhteistä reflektointia. On pohdittu sitä ketkä ja mihin tietoa vaikuttavuudesta tarvitaan, millä mittareilla sitä pitäisi osoittaa ja mistä löytyy data vaikuttavuuden mittaamiseen. On keskusteltu, pyrkiikö Innokaupunkien vaikuttavuusmalli tuottamaan ensisijaisesti tietoa toimijoiden keskinäiseen vertailuun – ja onko arviointitieto arvokasta jos se ei tuotakaan yhteismitallista tietoa toimijoiden onnistumisista.


Tavoitteet, mittarit ja ennakointi


Hankkeemme tavoitteena oli johdatella kaupunkeja vaikuttavuuden ajatteluun ja antaa eväitä ensisijaisesti siihen, miten kaupungit ja niiden ekosysteemit voivat kirittää vaikuttavuutta omassa toiminnassaan. Puhumme vaikuttavuuden johtamisesta. Hankkeemme filosofia ja kehitetyt työkalut ponnistavat kehittävän arvioinnin perinteestä, jossa vaikuttavuutta koskevan tiedon merkitys punnitaan silloin, kun tieto hyödyttää ekosysteemin toimijoita itseään, auttaa asettamaan kunnianhimoisia tavoitteita ja tukee jatkuvaa kehittämistä ekosysteemityön tukena. Työkalujen avulla pyrimme luomaan alustan yhteiselle reflektiolle sen pohtimiseksi onko suunta oikea, vauhti sopiva vai onko toimintaympäristössä sellaisia muutostekijöitä, joiden vuoksi kurssia tulisi muuttaa.

Kehitetty työkalupakki sisältää seuraavia työkaluja: Vaikuttavuuden malli, mittarikorit ja mittarit, vaikuttavuuspolku ja Future radar. Vaikuttavuusmalli tuo esiin vaikuttavuuden ulottuvuudet, joiden kautta vaikuttavuutta ekosysteemiin, kaupunkiin ja alueeseen sekä laajemmin yhteiskuntaan tarkastellaan. Mittarikorit sisältävät mittareita vaikuttavuuden mittaamiseen. Vaikuttavuuspolut taas kokoavat yhteen ekosysteemien tavoitteita, toimintaa ja onnistumisia niiden omista uniikeista lähtökohdista käsin. Future radar luo katseet tulevaisuuteen ja auttaa tarkastelemaan muutoksia yhteiskunnassa.

Sparrasimme hankkeen viimeisillä viikoilla kaupunkeja työkalujen käyttöönottoon ja oman ainutlaatuisen vaikuttavuuspolun piirtämiseen. Sparrailuun osallistui kaikkineen 11 kaupunkia ja tilaisuuksissa oli mukana nelisenkymmentä kaupunkien ja ekosysteemien edustajaa. Keskusteluissa nousi esiin monia kysymyksiä sisällöistä sekä työkalujen ja vaikuttavuuden polkujen käytännön soveltamisesta. Koska monet kysymyksistä olivat yhteisiä kaikille kaupungeille, teimme keskustelujen pohjalta vielä oheisen Q&A tiivistyksen, josta löytyvät keskeiset kysymykset vastauksineen. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että työkalut ovat ennen muuta kaupunkien oman vaikuttavuustyön tueksi ja parhaita oivalluksia niiden käytöstä saadaan varmasti jakamalla kokemuksia ja oppeja muiden niitä soveltavien kaupunkien kesken.

Vuoden aikana olemme nähneet intensiteetin, millä alueet ja kaupungit tekevät töitä elinvoiman vahvistamisen ja uudistumisen eteen. On tullut esiin hienoja onnistumisia, joita on syytä nostaa esiin ja juhlia. Toivomme, että vaikuttavuuden johtamisen työkalut mittareineen ja polkuineen auttavat kaupunkeja tekemään onnistumiset näkyväksi ja viestimään niistä laajasti sidosryhmille niin omassa ekosysteemissä, alueella kuin kansallisestikin. Innokaupungeissa meneillään oleva työ mahdollistaa kansallisen uudistumisen alueellisia vahvuuksia hyödyntäen.

Innokaupunkien vaikuttavuusmalli: Valmis työkirja (pdf)


Q&A (työkirjan sparraus VTT, pdf)