Nu är den klar: Innostädernas gemensamma modell för verkningsfullhet

16.02.2024 • Effekter

Innostäderna har under det senaste året byggt upp ett gemensamt verktyg, en modell för verkningsfullhet, för att stödja Innostädernas utvecklingsarbete lokalt och nationellt.

Syftet med verkningsfullhetsmodellen är att göra det enklare att hantera komplicerade orsakssammanhang och städernas gemensamma inriktning på ett heltäckande sätt. Den stöder också lärande och utvärdering av verksamhetens verkningsfullhet.

Arbetet med modellen leddes av Kirsi-Maria Hyytinen och Johanna Leväsluoto från VTT. Innostädernas aktörer har bearbetat modellen i inledande intervjuer, därpå följande verkstäder samt på verkningsfullhetskliniker. Arbetet sparrades av en expertgrupp bestående av representanter för städerna samt Innostädernas nationella sekretariat.

– Mycket uppmärksamhet fästs just nu på utveckling av ekosystem, när man söker efter metoder till snabbare innovationsdriven tillväxt. Partnerstäderna med sina kompetensspetsar har här en betydande roll. Både i städerna och på den nationella nivån är det viktigt att vara medveten om utvecklingens riktning och takt, säger Mika Pikkarainen från arbets- och näringsministeriet.

Enligt Pikkarainen har utmaningen varit att bygga en gemensam modell, som passar alla städer och också erbjuder en grund för nationell utveckling av ekosystemavtalen. Verkningsfullhetsmodellen som nu skapats kommer också att utnyttjas vid mellanutvärderingen av ekosystemavtalen som inleds på våren.

– Modellen ger även omfattande vägkost för utvärdering av FoUI-verksamhetens verkningsfullhet.

Strategisk utvärdering av verkningsfullheten


Modellen för verkningsfullhet kan användas som verktyg vid uppsättning av mål för ekosystem. Den hjälper att greppa hurudana effekter man vill nå med utvecklingsarbetet för att förbättra samhällets hållbarhet, regionens innovationsförmåga och förutsättningarna för tillväxt.

Som stöd för verkningsfullhetsmodellen finns en mätaruppsättning, som skapar en lägesbild av genomförandet. I mätaruppsättningen ingår gemensamma mätare för Innostäderna och mätare som varje stad själv har valt.

– Då man talar om verkningsfullhet är det lätt hänt att man drunknar i teori, modeller och ofta också i oklara orsak-verkansammanhang. Arbetets kärna ligger dock i att klarlägga målen, följa upp verksamheten med några mätare och kontinuerlig utveckling. Förhoppningsvis hjälper verkningsfullhetsmodellen utvecklarna av ekosystemen också att berätta om sitt eget arbete – och speciellt om framgångar – tydligare, konstaterar Riina Niemi från Innostädernas koordination.

Modellen för verkningsfullhet finns i en arbetsbok, som publiceras i dag och som också innehåller en del som hjälper att få grepp om ekosystemarbetets verkningsfullhetsstig och varumärkesimplementering samt prognostiseringsverktyget Future Radar.

Verkningsfullhetsmodellen och hanteringen av städernas verkningsfullhetsstigar stöder också uppföljningen av verkställandet av ekosystemavtalen som Innostäderna har ingått.


Verktygets visuella framtoning har planerats av Pirita Tolvanen.

Video på Youtube på finska.

Material


Innostädernas verkningsfullhetsmodell (pdf)


Q&A (VTT på finska pdf)