Hurudana investeringar och möjligheter medför den gröna elektrifieringen? – Information behövs för forskare och genomförare

Grön elektrifiering förutsätter att information delas mellan forskarna, förvaltningen, finansiärerna och industrin. Innostädernas projekt med ledningsansvar kartlägger den nationella situationen och utvecklingsbehoven för att öka investeringarna i branschen.

Grön elektrifiering innebär att energiproduktionen och konsumtionen flyttas till förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, vilket minskar koldioxidutsläppen. Det här gör det möjligt att gå över till Power-to-X (P2X)-ekonomi, där grundtanken är att omvandla el till en annan energiform eller produkt och vid behov tillbaka till el.

Förutsättningarna och möjligheterna för grön elektrifiering väcker flera frågor som ställs både till forskningsinstituten och städerna. Villmanstrand nappade på utmaningen tillsammans med LUT-universitetet och Uleåborg, ledaren av ett väteforskningsforum.

– Vi främjar frågan vetenskapsbaserat. Väteforskningsforumet som grundades i fjol gagnar det här, eftersom det samlar de inhemska universiteten, berättar projektchef Eeva Lähdesmäki från LUT-universitetet.

Bild: LUT-universitetet

Olika nätverk i anknytning till väte har i riklig mängd bildats på olika håll i Finland. Forskning har också bedrivits i stor utsträckning. I LUT-universitetets och Uleåborgs universitets projekt kartläggs de inhemska nätverken för grön elektrifiering och den redan utförda forskningen.

– Avsikten är att öka den ömsesidiga informationsgången mellan forskningen och förvaltningen samt investerarna och affärslivet, berättar Lähdesmäki.

I projektet utreds hur industrin ser på och positionerar sig i situationen. Dessutom behöver man få veta investerarnas kriterier och frågor som ger upphov till osäkerhet samt vad forskningen fokuserar på i Finland och var fokus för forskningen ligger i framtiden.

– Direkt användning av väte kommer som det ser ut nu att vara blygsam. Vi undersöker vad man kan producera av väte och hurudan produktionspotentialen är i Finland. En vidareförädlad produkt är metanol och möjligen också ammoniak, säger Lisa Ulvila från LUT-universitetet.

Målet är att påskynda investeringarna och utvecklingen i branschen, eftersom forskningsinformation och informationsförmedling minskar finansieringsriskerna.

– Intresset för projektet har från alla intressentgrupper varit på god nivå. Vi har snabbt funnit vår plats på kartan, säger Eeva Lähdesmäki.

Samarbetsstäder i planeringen av projektet är Villmanstrand, Uleåborg, Vasa, Jyväskylä och Joensuu samt Karleby och Brahestad.

Projekt med ledningsansvar inom grön elektrifiering

Genomförandetid: 01.01.2023-31.12.2024

Totala kostnader: 667 984 €

Eruf-stöd och statligt stöd: 500 988 €

Kontaktuppgifter:

Eeva Lähdesmäki,
Projektchef, LUT-universitetet
eeva.lahdesmaki@lut.fi
050 3326793

Innostäderna fick år 2022 två miljoner euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för överregionala teman med ledningsansvar. Innostäderna genomför med stöd av EU hållbar stadsutveckling i Finland.

Grön elektrifiering är ett av Innostädernas sex ledningsansvarsteman. Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete och investeringar. Innostäderna stöder innovationer, tillämpad forskning och experiment. Innostäderna finns till för att skapa möjligheter för människor, företag och andra organisationer att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.

Grön elektrifiering