Batterikemi blir en spetsbransch genom samarbete mellan städer

Henkilö laboratoriavaatteissa pitäen koeputkea kädessään
Finland strävar efter välkändhet i världsklass som expert inom batterikemi. Kompetens och samarbete behövs nationellt och internationellt för att genomföra klimatneutral elproduktion.

Elektrifieringen av trafik och samhällen är på väg mot målet om klimatneutralitet. Batteriteknologin och elproduktionen är i en central roll för att målet ska förverkligas. Innovationer inom batterikemin behövs för att förbättra batteriernas drifttid, lösa råvarutillgången samt utveckla lagringen av el.

Batterikemiklustret i Karleby är det största i Nordeuropa

Karleby har profilerat sig som en ort med spetskompetens inom batterikemi och en industriell miljö som stöder verksamheten. I tillägg till Nordeuropas största batterikemikluster i Karleby bygger Keliber för närvarande en ny litiumgruva i grannkommunen Kaustby.

– Alla produkter som har ett batteri innehåller komponenter som produceras här i Karleby, berättar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Nu ska Karleby stad som huvudgenomförare börja leda Innostädernas projekt med ledningsansvar för att stärka batterikemins värdekedja. Ledningsansvarsprojektet inom batterikemi baserar sig på den nationella batteristrategin 2025 och dess nationella visioner och mål i batterivärdekedjan, i synnerhet vad gäller tillverkningen av batterikemikalier. Finland vill vara en internationellt ansedd expert i värdekedjan inom batterikemi.

I projektet utvecklas kompetensen i början av batterivärdekedjan. Samarbete främjas tillsammans med Vasa, Björneborg, Åbo, Villmanstrand, Jyväskylä och Kuopio. I en del städer betonas återvinning inom batterikemi, i andra ett industriområdesperspektiv eller vattenbehandling.

Avsikten är att undvika överlappande verksamhet och att åtskilja områdenas specialkompetens, som genom samarbete kan utnyttjas på bred bas och eftersträvas nationell och internationell synlighet för branschens ekosystem. Det här ökar investeringarna, företagens dragningskraft och tillgången på arbetskraft.

– Att den inhemska batterikemikompetensen förs samman ökar tillväxtmöjligheterna i hemlandet och öppnar dörrar till internationellt samarbete, säger Jonne Sandberg.

Ett starkt och fungerande nätverk är en resurs i den internationella kompetensen

Karleby stad ansvarar för genomförandet av projektet och koordinerar kontakterna samt kommunicerar om projektets genomförande och resultat. Dessutom ansvarar staden för en av projektets åtgärdshelheter. I helheten industriella servicekoncept söks de bästa förfaringssätten inom värdekedjan.

– Vi vill veta hurudant ett perfekt industriområde är. I Karleby har vi ju redan ett synnerligen bra sådant, säger stadens strategichef Piia Isosaari.

Den andra delgenomföraren i projektet med ledningsansvar är Uleåborgs universitet/Karleby universitetscenter Chydenius, som ansvarar för en åtgärdshelhet, som siktar på att stärka spetskompetensen samt öka verkningarna och synligheten inom internationell batterikemi. Det centrala är att identifiera områdenas gemensamma forskningsutmaningar och att främja det internationella forskningssamarbetet mellan universiteten.

– Med de deltagande stadsregionerna pågår ett aktivt forskningssamarbete och flera internationella forskningsprojekt är också under beredning, konstaterar professorn vid Uleåborgs universitet Ulla Lassi.

Yrkeshögskolan Centria och Mellersta Österbottens utbildningssammanslutning är övriga delgenomförare som ansvarar för projektets tredje åtgärdshelhet. Den fokuserar på att stärka och marknadsföra nationell och regional kompetens. Det centrala är att bygga upp ett nationellt och internationellt betydande nätverk av yrkeshögskolor och läroanstalter på andra stadiet som betjänar batterivärdekedjan inom tillämpad FoUI-, teknologiöverförings- och serviceverksamhet.

– Vi vill också i framtiden och till alla delar höra till den internationella spetsen då det gäller batterikemi. Vi upplever att makt som förstärks av nätverk är en megatrend, som påverkar både i värde- och leveranskedjorna. Av oss krävs att vi skapar en gemensam helhetsbild och att vi kontinuerligt och helhetsbetonat förbättrar det vi gör, summerar Hannu-Pekka Pukema, som i början av september började som projektchef för projektet.

Vecka 47 ordnas i Karleby Kokkola Material Week, som för sin del fungerar som en ypperlig plattform för att förtäta samarbetet och att öka dialogen mellan nätverkets alla aktörer. Evenemanget innehåller också de första rundabordsdiskussionerna med industrins representanter för att hitta de bästa förfaringssätten, avslutar Pukema och hälsar alla varmt välkomna till Karleby och Kokkola Material Week.

Projekt med ledningsansvar gällande batterikemi

• Genomförandetid: 1.8.2023-31.7.2025
• Totala kostnader: 259 188 €
• ERUF- och statsbidragsandel: 194 390 €

Kontaktuppgifter

Hannu-Pekka Pukema
Projektchef, Karleby stad
Hannu-Pekka.Pukema@kokkola.fi
040 8065912

Innostäderna fick år 2022 två miljoner euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för överregionala teman med ledningsansvar. Innostäderna genomför med stöd av EU hållbar stadsutveckling i Finland.

Batterikemi är ett av Innostädernas sex ledningsansvarsteman. Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete och investeringar. Innostäderna stöder innovationer, tillämpad forskning och experiment. Innostäderna finns till för att skapa möjligheter för människor, företag och andra organisationer att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.