Innokaupunki Vaasa edistää hankkeilla energiamurrosta

03.10.2023 • Ekosysteemityö
Ilmakuva Vaasan kaupungista
Vaasassa on käynnissä jo kymmenkunta ekosysteemisopimuksen mukaista EAKR-hanketta.

Innokaupunki Vaasan kehittämisen kärkiä ovat kestävät ja älykkäät energiajärjestelmät. Alan toimintaa edistetään kehittämishankkeissa, jotka ovat lähteneet käyntiin vuoden 2023 aikana.

1. Energiasektorin yritysten ekosysteemityö vauhdissa

EnergySAMPO-ekosysteemin käynnistäminen ja fasilitointi -hankkeessa perustettiin energiasektorin yritysten välinen ekosysteemi joka on vauhdittanut yhteistyötä ja tuottanut tuloksia. Tässä hankkeessa ekosysteemiyhteistyötä laajennetaan teknologiapilottien ja yrityskiihdyttämötoiminnan avulla.

EnergySampo

Lue lisää ruotsiksi:
Peter Stolpe på Wasa Future Festival: “EnergySampo är en knepig men extremt viktig konstruktion” – Vaasa Insider

2. Vastaus energiaverkkojen kasvaneisiin vaatimuksiin

Next Level Energy Setup -hankkeessa integroidaan verkkosimulaattori- ja akusto osaksi Vaasan Yliopiston VEBIC-tutkimusalustan FREESI-laboratorion reaaliaikasimulointilaitteiston ympärille rakentunutta TKI-ympäristöä. Tavoitteena on luoda edellytykset TKI-toiminnalle, joka vastaa energiaverkkojen kasvaneisiin jousto- ja luotettavuusvaatimuksiin sekä edesauttaa yrityksiä kehittämään, testaamaan ja nopeammin kaupallistamaan uusia innovaatioita, tuotteita ja ratkaisuja.

3. Teollisuuspuistoympäristö akkuteollisuudelle ja alan osaajille

GigaVaasa on yli 350 hehtaarin teollisuuspuistoympäristö akkuteollisuudelle. Hankkeen tavoitteena on houkutella yrityksiä alueelle ja osaksi Gigavaasa-konseptia. Hankkeessa selvitetään mm. alueelle sijoittautumista harkitsevien yritysten kanssa teollisuuden osaajien tarpeita ja tuetaan alueen oppilaitosten kykyä valmistautua eri osaajien koulutusten kehittämiseen.

Älykäs ja kestävä akkuarvoketju » Vaasanseudun Kehitys Oy (vasek.fi)

4. Vaasan innovaatiokosysteemi maailmankartalle

Hankkeen tavoitteena on koordinoida Vaasan innovaatiokosysteemin kehittämisen toimenpiteitä, satsata innovaatioekosysteemin kehittämisen kannalta merkittäviin hankevalmisteluihin sekä verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hiilineutraalin Vaasan seudun referenssiympäristön systeeminen design » Vaasanseudun Kehitys Oy (vasek.fi)

5. Vaasan satamasta tulevaisuuden satama

Hankkeen lähtökohtana on selkeyttää sataman ekosysteemiä, sen toimijoiden tarpeita ja sataman roolia ja mahdollisuuksia huomioimalla myös hiilineutraaliustavoitteet. Toiminnalla tavoitellaan uusia vientiratkaisuja ja houkutellaan kansainvälisiä osaajia seudulle.

Kestävä ja älykäs tulevaisuuden satama » Vaasanseudun Kehitys Oy (vasek.fi)

6. Akkukennojen testaus ajan tasalle

Hankkeen tavoitteena on muodostaa alueen tarpeita palveleva laadukas ja ajantasainen akkukennojen testaukseen suunniteltu laboratoriosolu, jota voidaan hyödyntää niin oppimisympäristönä kuin yhteiskäytössä yritysten testausalustanakin.

Aloitetaan johdonmukaisesti – VAMK

7. Vaasan kaupunki hiilineutraaliksi

Hankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata ja todentaa ilmastotoimenpiteiden tarvetta sekä vaikuttavuutta. Tietoa tarvitaan mm. toimenpiteiden suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Datan nykyistä laajemmalla hyödyntämisellä tavoitellaan päästövähennysten lisäksi kustannustehokkuutta ja uusia innovaatioita. Hankkeessa kerätään kaupunkidataa tutkimus- ja kehitystarpeisiin sekä päätöksentekoa ja kaupunkisuunnittelutyötä tukemaan.

Vaasa hiilineutraaliksi 202X – VAMK (bingj.com)

8. Uusien energiajärjestelmien liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeen tavoitteena on lisätä EnergyVaasa-klusterin tietoisuutta tulevaisuuden energiajärjestelmän liiketoimintamahdollisuuksista ja edistää Vaasan seudun yritysten ja muiden toimijoiden osallistumista kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, yhteistyön edistäminen yritysten ja toimijoiden välillä sekä tiedon ja osaamisen jakaminen.

Aloitetaan johdonmukaisesti -hanke

9. Lisää investointeja energiateknologian keskittymään

Hankkeen aikana luodaan edellytykset uusien investointien saamiseksi alueelle. Investointeja edistetään eritoten energian varastointiin, vetyteknologiaan, merituulivoimaan, GigaVaasaan sijoittuviin puhtaiden akkuarvoketjun toimijoihin ja näitä tukevien teollisuuden ja näitä tukevien ICT-alan palveluihin liittyen. Hankkeen tuloksena syntyy Invest in Vaasa -konsepti.

Invest in Vaasa konseptointi ja kehittämishanke

Innokaupunki Vaasan kehittämisen kärjet.