Innokaupungit hallitusohjelmassa

20.06.2023 • Ekosysteemityö
Tuore hallitus haluaa vahvistaa ekosysteemisopimusten täytäntöönpanoa edelleen tiiviissä yhteistyössä kaupunkien, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Viikko käynnistyi vilkkaalla keskustelulla, kun viikonloppuna valkoinen savu nousi Säätytalolta ja saimme uunituoreen hallitusohjelman luettavaksi. Innokaupunkien ekosysteemisopimukset löysivät ohjelmasta toivotusti paikkansa. Tuore hallitus haluaa vahvistaa sopimusten täytäntöönpanoa edelleen tiiviissä yhteistyössä kaupunkien, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.

Hallitusohjelmassa ekosysteemisopimusten pääpainona nostetaan tutusti esiin EU-rahoituksen keskiössä oleva kaksoissiirtymä, joka on nyt sanallistettuna muotoon: uuden teknologian ja energiatehokkuuden edistäminen. Lisäksi tuore hallitus painottaa ekosysteemisopimusten yhteydessä työvoiman tehokasta käyttöä, minkä voi nähdä heijastelevan hallitusohjelman henkeä laajemminkin.

Viimeinen ekosysteemisopimusten yhteydessä mainittu pääpaino liittyy kansainvälisten investointien houkuttelemiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseen. Sama teema toistuu hallitusohjelmassa toisaalla uudelleen; globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi halutaan tiivistä vuoropuhelua julkisen ja yksityisen sektorin TKI-panostusten strategisesta kohdentamisesta. Eli teemme Innokaupunki-työssä jatkossakin rohkeita ja yrityslähtöisiä strategisia valintoja sekä tähtäämme korkealle, kansainvälisen kasvun edistämiseen.

Vuoropuhelu yritysten kanssa painottuu T&K-rahoituksen osalta laajemminkin ohjelmassa: kansantaloudellista vaikuttavuutta halutaan nostaa painottamalla tutkimus-yritys-yhteistyöhön kohdentuvaa rahoitusta sekä rahoittamalla yhteiskäyttöisiä TKI-infrastruktuureja. Tämä heijastelee kansallista tavoitetta nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Valtio lupaa kasvattaa omaa panostaan (voimassa olevan T&K-rahoituslain mukaisesti) 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että yksityisen sektorin panostus kasvaa 2,8 prosenttiin.

Vielä viimeisenä nostona voidaan todeta ekosysteemisopimuksiin sisältyvä, innovatiivisten julkisten hankintojen edistäminen, joka myös mainitaan hallitusohjelmassa. Tälle ei ole vielä asetettu tavoitetasoa (aiemmin määritelty 5 %).

Tutustu tarkemmin ekosysteemisopimuksien linjauksiin uuden hallitusohjelman sivuilla 55-56 sekä 101. TKI-rahoitus sivulla 109.Vahva ja välittävä Suomi : Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023 (valtioneuvosto.fi)