Med digital hälso- och välfärdsteknik tar man sikte på världen – ett samarbetsnätverk påskyndar den inhemska innovationsverksamheten

Finland är ledande land för digitalt kunnande och föregångare när det gäller digitala social- och hälsovårdstjänster. Internationell framgång förutsätter emellertid mera inhemskt samarbete och aktivitet på EU-nivå.

Det breda fältet för hälso- och välfärdsteknologi täcker både utnyttjande av hälsoinformation, medicinsk avbildning och lösningar i anslutning till välfärdsteknologi för konsumenter.

– Finland är en stor exportör av hälsoteknologi. Avbildningsapparater exporteras redan nu ut i världen. Särskilt aktuellt i dag är det att utnyttja artificiell intelligens. I branschen utvecklas till exempel medborgarnas möjligheter att kommunicera med hälsovårdens yrkespersoner, berättar professorn i hälsovårdsdatasystem Jarmo Reponen på Uleåborgs universitet.

För att stärka konkurrenskraften för digitala hälso- och välfärdsteknologier vill man bygga upp ett nationellt öppet och omfattande samarbetsnätverk, som bereds av projektet för digital hälso- och välfärdsteknologi. Man vill ha med representanter för forskningen, företagslivet och hälsovårdssystemet i olika städer.

– I projektet talar vi om trepartssamarbete. Inom olika branscher finns olika aktörer representerade och de har kontakter med andra aktörer i sina områden. I fortsättningen behövs också tätt samarbete med myndigheter. Den här typen av samarbete är viktigt både med tanke på utvecklingen av hälsovårdsbranschen och främjandet av kommersiell verksamhet, säger projektchef Veera Virta på Uleåborgs universitet.

Branschens påverkningsarbete behövs i EU-borden

Att bygga upp ett kompetensnätverk är ett av Innostädernas projekt med ledningsansvar, genom vilket den nationella innovationsverksamheten och internationaliseringen påskyndas. Uleåborgs universitet koordinerar ett grupprojekt som leds av sex genomförare, där en färdplan utarbetas för nätverksverksamheten.

Enligt Reponen behövs starkare styrstrukturer och förändrat tänkesätt inom branschen. Finländarna borde sträva efter påverkanspositioner i EU-borden.

– Vi ska vara med i tid, när dataskyddslagstiftning och lagstiftning som möjliggör användning av hälsoinformation utarbetas. Dessa är författningar som förpliktar medlemsländerna. Produkter enligt internationella standarder öppnar nya tillväxt- och internationaliseringsmöjligheter för företagen.

Förutom påverka vill man med projektet också påskynda delningen av god praxis och goda erfarenheter och främja tillgången till internationell finansiering för gemensamma projekt.

– I det här projektet förbereds och planeras nätverkets verksamhet, till exempel vilka högskolornas forskningsspetsar är samt företagens och välfärdsområdenas behov. Målet är att de olika aktörerna när de fungerar i nätverket ska beakta internationalismen, preciserar Reponen.

Grupprojektet med sex aktörer genomförs av Uleåborgs universitet, yrkeshögskolan i Uleåborg, yrkeshögskolan i Åbo, högskolestiftelsen i Tammerfors, Kuopio Health och Helsinki Partners Oy.

Grundande av nätverk och nätverksaktör för digital hälsa och välfärd (SHM:s utredning på finska)

Projekt med ledningsansvar för digital hälsa och välfärdsteknologi
Genomförandetid: 1.9.2023-31.12.2024
Totala kostnader: 467 357 €
Eruf-stöd och statligt stöd: 346 737 €

Kontaktuppgifter

Projektchef Veera Virta,
veera.virta@oulu.fi
0503409870
Ansvarig direktör Jarmo Reponen
jarmo.reponen@oulu.fi
0405412718

Innostäderna fick år 2022 två miljoner euro ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för överregionala teman med ledningsansvar. Innostäderna genomför med stöd av EU hållbar stadsutveckling i Finland.

Digital hälsa är ett av Innostädernas sex ledningsansvarsteman. Det tematiska samarbetet sammanför städernas resurser och främjar spridningen av god praxis och internationellt samarbete och investeringar. Innostäderna stöder innovationer, tillämpad forskning och experiment. Innostäderna finns till för att skapa möjligheter för människor, företag och andra organisationer att utvecklas och att utveckla, att komma samman och kläcka idéer.